Leiebetingelser Aggreko Norway

Leiebetingelser Aggreko Norway

 

1. Formål                                                                               Utstedt 09.mars 2009

 1.1 Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra Aggreko Norway AS (”Aggreko”). Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale skal disse nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse leievilkår vedlegges og utgjør en del av leievilkårene.

1.2 Leietaker er ansvarlig for å lese og forstå disse vilkårene. Dersom ikke annet avtales/varsles skriftlig ansees vilkårene som akseptert.

1.3 Leietaker erkjenner og godtar å ha inngått leieavtalen uten å være avhengig av garantier fra Aggreko utover disse vilkår.

 

2. Definisjoner

2.1.1 Utleier betyr Aggreko som utleier av utstyr.

2.1.2 Leieavtale betyr disse leievilkårene og den individuelle leiekontrakten. Ved en eventuell konflikt mellom disse dokumentene, er det disse Leievilkårene som skal gjelde.

2.1.3 Utstyr menes det utstyr og / eller objekt spesifisert i innkjøpsordren, som utleier i henhold til leiekontrakten skal leie ut til leietaker.

2.1.4 Leietaker betyr den part annet en utleier, som spesifisert i den individuelle innkjøpsordren.

2.1.5 Leveringsdato betyr den leveringsdato på utstyr som beskrevet på innkjøpsordren.

2.1.6 Innkjøpsordre betyr en individuell ordre på utstyr utstedt av leietaker for utleiers priser på utstyr.

2.1.7 Leieperiode betyr den periode som leietaker i henhold til innkjøpsordre skal leie utstyret.

 

3. Utstyrets stand ved mottak

3.1 Med mindre Aggreko har mottatt skriftlig underrettelse om det motsatte innen fire arbeidsdager etter overtagelse, ansees alt utstyr som levert til riktig tid og i samsvar med leiekontrakt. Dersom leietaker selv mottar utstyret senere enn 24 timer etter avtalt overtakelse, vil 3 dager etter utstyrslevering gjelde.

4. Eierforhold til maskinene

4.1 Maskinene er og skal til enhver tid være Aggrekos eiendom, og leietakeren skal ikke ha rett til, krav på eller andel i maskinene. Leietakeren skal ikke fjerne eller ødelegge eventuelle skilt eller merking på maskinene som viser at Aggreko er eier av maskinene. Leietakeren skal holde maskinene fri for og uten eventuelle og alle former for utlegg, tvangsfullbyrdelse, beslag, arrest, utpanting, retensjonsrett, sikkerhetsrett og heftelser. Leietakeren skal umiddelbart underrette Aggreko om slike heftelser. Leietakeren skal holde Aggreko skadesløs mot alle tap, skadeserstatninger, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at dette punktet ikke overholdes.

 

5. Bruk av utstyret

5.1 Leietaker er ansvarlig for at bruker av utstyret setter seg inn i vedlagte brukermanualer og gjeldende regler, regulativer, forskrifter og vedlikeholdsrutiner innen utstyret taes i bruk.

5.2 Utstyret skal utelukkende brukes til oppgaver og formål det er beregnet for, og det skal behandles med forsiktighet.

5.3 Leietakeren skal sørge for at maskinene ikke brukes til formål utover merkeytelsen eller på en måte som kan antas å føre til at maskinene forringes (unntatt vanlig slitasje). Leietakeren skal holde seg informert om maskinenes stand og skal ikke bruke dem når de er ødelagt, skadet eller i farlig stand eller i en stand som fører til brudd på eventuelle gjeldende lover eller regler.

 

6. Bruk av operatør

6.1 Dersom maskinene leveres med en operatør fra Aggreko, skal han arbeide under tilsyn og etter instruks fra leietakeren eller dens representanter. Leietaker er ansvarlig for å vise bort, og eller irettesette operatøren dersom det oppdages at ikke gjeldende forskrifter for sikkerhet, helse og miljø ivaretaes eller dersom operatørens oppførsel er upassende eller støtende. Aggreko skal informeres skriftlig om slike forhold. Leietakeren skal ikke tillate at andre personer betjener maskinene uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra Aggreko.

6.2 Leietaker skal godkjenne timelister / servicerapporter fra operatør skriftlig med signatur. Det er leietakers ansvar å være tilstede når operatøren avslutter sitt arbeid for å gå igjennom og signere operatørens timelister/servicerapporter. Ikke signerte timelister/servicerapporter vil bli fakturert i sin helhet. Aggreko skal så langt det er mulig forsøke å få timelistene / servicerapportene signert.

 

7. Adgang til maskinene for vedlikehold

7.1 Leietakeren skal gi Aggrekos ansatte, funksjonærer, representanter og forsikringsgivere adgang til maskinene til alle rimelige tider for å kontrollere og evt. vedlikeholde disse. Leietakeren skal stille maskinene til rådighet slik at Aggreko kan foreta vedlikehold eller service (enten rutinemessig eller annet) innen én uke etter at Aggreko har underrettet leietakeren om at slikt vedlikehold eller slik service skal utføres. Under vedlikehold og inspeksjon kan det være nødvendig med planlagt driftstans av maskiner.

8. Rutinemessig vedlikehold/service

8.1 Aggreko skal, enten selv eller gjennom en avtale, sørge for regelmessig vedlikehold og service i avtaleperioden i henhold til Aggrekos standardpraksis.

8.1.1 Drivstoff, olje og smøremidler skal, når de leveres av leietakeren, være av en kvalitet og en type som angis av Aggreko.

8.1.2 Kjølevæsken skal, når den leveres av leietakeren, være en blanding av rent ferskvann og frostvæske i et forhold og av en kvalitet og type som angis av Aggreko.

8.2 Leietaker er ansvarlig for å dekke alle kostnader for forbruksmateriell som olje, luftfiltre, oljefiltre, dieselfiltre og racorfiltre i forbindelse med service. Leietaker dekker også arbeidskostnader, reisekostnader, kost og losji i forbindelse med periodisk vedlikehold i leieperioden.

8.3 Leietaker skal selv eller gjennom en avtale med Aggreko eller en tredjepart, sørge for regelmessig vedlikehold og service i avtaleperioden i henhold til Aggrekos standardpraksis.

8.4 Aggreko kan følge opp og utføre periodisk vedlikehold på utstyr for leietakers kostnader. En slik avtale skal være skriftlig godkjent av begge parter.

8.5 Leietaker skal til enhver tid kunne gjøre rede for timetellerens målerstand. Dette for at nødvendig periodisk vedlikehold skal kunne planleggs og gjennomføres.

8.6 Leietaker skal varsle Aggreko skriftlig ved behov for periodisk vedlikehold på innleid utstyr. Intervaller for periodisk vedlikehold er angitt i brukermanual, servicemanual og/eller i etikett/merking på utstyr. Dersom ikke merking foreligger skal Aggreko kontaktes umiddelbart.

8.7 Leietaker er ansvarlig for å sende skriftlig servicerapport med kvitteringer for filtre og olje til Aggreko som dokumentasjon på service utført av leietaker eller tredjepart.

8.8 Dersom periodisk vedlikehold ikke blir dokumentert utført i henhold til gitte intervaller under leieperioden, stilles leietaker økonomisk ansvarlig for reparasjoner som følge av dette, samt kostnadene for neste service. I slike tilfelle kan aggreko i tillegg fakturere et gebyr for manglende service opptil NOK 6.000,- + mva. Det økonomiske ansvaret begrenses oppad til utstyrets anskaffelsesverdi.

8.9 Dersom Aggreko gjennom en avtale skal utføre service, og unnlater å foreta service på maskinene innen én uke etter at Aggreko ble underrettet i henhold til bestemmelsene i dette punktet, skal kostnadene ved både neste service og eventuelle påfølgende reparasjoner som følge av unnlatt service dekkes av Aggreko.

9. Transport og retur av utstyr

9.1 Personale fra Aggreko som bistår ved lasting og lossing, skal gjøre dette som representanter for leietakeren og under leietakerens tilsyn og instruks.

9.2 Avsender av utstyr er ansvarlig for å utstede fraktbrev / leveringsseddel.

9.3 Leietaker er ansvarlig for å returnere innleid utstyr når leien opphører. Uansett Incoterms vilkår, dekker leietaker alle kostnader for frakt og lossing til avtalt leveringsadresse med Aggreko. Dersom utstyr eller deler av utstyr ikke leveres tilbake samtidig vil leietakeren faktureres for leie av gjenstående utstyr etter Aggreko sine gjeldende prislister eller etter nærmere avtale.

 

10. Driftsstans

10.1 Aggreko gir ingen kompensasjon eller erstatning som følge av planlagte driftstanser til f. eks. nødvendig vedlikehold og ettersyn.

10.2 Dersom driftsstans på innleid utstyr inntreffer som følge av:

  • tette drifstoffiltre
  • forurenset eller feil drivstoff
  • feil eller mangel på ekstern strømtilførsel
  • mangel på rapportering av eller mangel på periodisk vedlikehold
  • feil bruk
  • feil eller mangelfull installasjon av leietaker

 

 

 

dekker leietaker alle omkostninger i forbindelse med reparasjon og utskiftning av innleid utstyr. Leietaker belastes også for leie i henhold til kontrakt under hele driftstansen, samt under tiden for utskiftninger og reparasjoner.

10.3 Ved driftstans som følge av andre feil eller mangler, dekker Aggreko omkostninger i forbindelse med reparasjon eller utskiftning av utstyr (unntak av pkt 10.6).

10.4 Dersom det er praktisk umulig å reparere maskinene, og alternative maskiner ikke er tilgjengelige, kan Aggreko avslutte leieforholdet omgående og vil ikke ha noe ansvar overfor leietakeren for en slik avslutning eller eventuelle følger av en slik driftsstans, feil eller avslutning.

10.5 Ved eventuell driftsstans eller utilfredsstillende funksjon for deler av maskinene skal Aggreko underrettes umiddelbart. Leietakeren skal ikke forsøke å foreta reparasjonene på egen hånd, unntatt dersom Aggreko har gitt uttrykkelig tillatelse til dette.

10.6 Om driftstans inntreffer som følge av hendelser utenfor leietakers og Aggreko sin kontroll, vil leiekontrakten opphøre fra driftstansens inntraff dersom ikke leietaker dekker alle kostnader relatert til driftsetting av anlegget.

10.7 Omkostninger for utskiftninger og reparasjoner som følge av driftstans er begrenset oppad til 30 % av leiekontraktens totale verdi. Leietaker kan dekke kostnader utover dette for å fortsette leien.

10.8 Aggreko skal gjøre alt som er praktisk mulig for å redusere tiden for driftstans mest mulig. Leietaker kan ikke organisere/bestille ekspressfrakt eller øvrige tjenester uten Aggreko sin godkjenning fra selger eller ledelse.

 

11. Aggrekos ansvar

11.1 Med forbehold for andre vilkår i avtalen skal Aggreko påta seg ansvar for skade på eller tap av maskinene som oppstår:

a) før maskinene leveres på avtalt leveringssted, dersom maskinene fraktes ved hjelp av transport som organiseres eller eies av Aggreko,

b) til montering av maskinene på leveringssted er fullført og funnet i orden, forutsatt at monteringen eksklusivt er fullstendig kontrollert eller utført av Aggreko,

c) fra demontering av maskinene begynner på leveringssted, forutsatt at demonteringen eksklusivt er fullstendig kontrollert og utført av Aggreko,

d) etter at maskinene er fjernet fra leveringssted dersom maskinene fraktes ved hjelp av transport som ordnes eller eies av Aggreko.

 

12. Priser og betalingsvilkår

12.1 Priser er spesifisert i vedlagt kontrakt og/eller faktureres månedlig i henhold til Aggreko sine til enhver tid gjeldende rater.

12.2 Leie, kjøp og kostnad for service og servicepersonell faktureres løpende dersom ikke annet er avtalt. Betalingsvilkår defineres i Aggreko´s ordrebekreftelse eller i kontrakt/innkjøpsordre signert av begge parter. Det løper morarenter dersom ikke betalingsvilkår overholdes.

12.3 Satser for leie faktureres i henhold til kontrakt. Ved leieperioder over 6 mnd forbeholder Aggreko seg retten til å indeksregulere leieprisene i forhold til markedsprisene på tilsvarende utstyr. Leietaker skal i så tilfelle varsles minst 4 uker før en slik regulering gjennomføres.

12.4 Aggreko forbeholder seg retten til å kreve et avbestillingsgebyr på den totale gjenværende leiesummen dersom utstyret returneres før kontrakten utløper. Dersom en bekreftet ordre blir kansellert av leietaker innen leveranse, kan Aggreko fakturere inntil 30 % av den totale leiesummen for hele perioden.

12.5 Reklamasjon på faktura må skje innen 4 dager før gjeldende fakturaforfall.

12.6 Dersom leietaker ønsker å forlenge leieperioden må dette varsles skriftlig pr faks eller e-post innen 8 virkedager før leiekontrakten utløper. Leieprisene forblir uendret ved kontraktsforlengelse dersom ikke kontrakten tilsier noe annet.

 

13. Forsikring og ulykker

13.1 Utstyret skal i hele leieperioden være forsikret. Kunden plikter å ha en gyldig forsikring for innleid utstyr, som dekker tyveri, skade, hærverk, brann, oversvømmelse og øvrig risiko som følge av at maskinene befinner seg eller brukes på eller ved bruksstedet.

13.2 Leietaker skal minimum en uke innen leiestart kunne fremvise gyldig dokumentasjon som navnet på forsikringsselskap, gyldig polisenummer, samt en bekreftelse på at forsikringsverdien er høy nok til å dekke utstyrets forsikringsverdi. Forsikringsverdien finnes på side 2 i tilbud/kontrakt.

13.3 Dersom leietaker ikke har kan fremvise gyldig forsikringsavtale, må leietaker kjøpe seg fri for forsikringsansvaret ved å betale for forsikringsfrafall. Frafallet vil da dekke reparasjon av utstyr eller kostnad ved bytte av utstyr som en konsekvens av slik risiko. Egenandelen ved hver enkelt slik hendelse beløper seg til NOK 15.000,- eks. mva. Kostnaden for frafall defineres av Aggreko, og skal fremgå i leiekontrakt.

13.4 Kabel og oppbevaringsutstyr som f. eks kabeltrommel eller lignende inngår ikke i forsikringsfrafall. Ved tap av kabel vil leietaker stilles økonomisk ansvarlig for anskaffelsesverdi av tilsvarende tapte kabler.

13.5 Ved grov uaktsomhet av leietaker eller tredjepart vil leietaker kunne bli stilt økonomisk ansvarlig, oppad begrenset til utstyrets anskaffelsesverdi. Forsikringsfrafall gjelder ikke ved grov uaktsomhet.

13.6 Dersom maskinene er innblandet i en ulykke/et uhell som fører til skade på personer eller eiendom, skal Aggreko umiddelbart underrettes over telefon og motta skriftlig bekreftelse pr faks eller e-post om dette. Leietakeren skal ikke komme med noen innrømmelser, tilbud, løfter om betaling eller erstatning uten skriftlig samtykke fra Aggreko.

 

14. Videreutleie / fremleie

14.1 Maskinene eller deler av disse skal ikke videreutleies, fremleies, lånes ut eller på andre måter stilles til rådighet for en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Aggreko, og leietakeren skal holde Aggreko skadesløs for eventuelle tap, skader, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at denne bestemmelsen ikke overholdes.

14.2 Leietakeren skal ikke overdra avtalen, deler av avtalen eller fordeler og/eller rettigheter i henhold til avtalen uten først å ha innhentet skriftlig godkjenning fra Aggreko. Aggreko kan gi avslag uten nærmere begrunnelse.

 

15. Opplæring

15.1 Leietakeren plikter å sette seg inn i service og brukermanual før utstyret taes i bruk dersom ikke operatør til enhver tid er tilstede under bruk. For veiledning og hjelp ved driftstans kan leietakeren kontakte Aggreko sin 24 timers vakttelefon på 810 00 333. Denne tjenesten skal på ingen måte benyttes for opplæring utenfor kontortid. Aggreko kan fakturere inntil NOK 1.350,- per påbegynte time for opplæring via vakttelefon utenfor kontortid.

 

16. Force majeure

16.1 Leietaker eller Aggreko skal ikke ha ansvar for direkte eller indirekte følger av eventuelle forsinkelser eller manglende oppfyllelse som skyldes force majeure.

 

17. Mislighold, heving og oppsigelse

17.1 Avtalen kan heves med umiddelbar virkning dersom:

17.1.1 Vesentlig mislighold av avtalen forekommer.

17.1.2 En av de to partene er å anse som insolvent eller tas under behandling som konkursbo.

 

18. Skadesløsholdelse/Skadeerstatning

18.1 Leietaker er ansvarlig for:

18.1.1 tap og skade på eget samt sine underleverandørers eiendom, og

18.1.2 skade og dødsfall på eget og sine underleverandørers personell, og skal holde Aggreko skadesløs.

18.2 Aggreko er ansvarlig for:

18.2.1 tap og skade på egen samt sine underleverandørers eiendom så fremt leietaker betaler Aggreko for fritak for slikt ansvar i henhold til artikkel 15.1; og

18.2.2 skade og dødsfall på eget og sine underleverandørers personell; og skal holde leietaker skadesløs.

18.3 Hver part skal holde den andre part fri for ansvar for konsekvenskostnader og indirekte tap, inkludert tap av inntekt.

18.4 Leietaker skal holde Aggreko skadesløs fra tredjeparts krav for tap og skade forvoldt av leietaker eller dennes underleverandører.

18.5 Aggreko skal holde leietaker skadesløs fra tredjeparts krav for tap og skade forvoldt av Aggreko eller dennes underleverandører.

19. Unntak fra garantier

19.1 Aggreko garanterer at maskinene ikke skal ha feil som gjelder konstruksjon, håndverk og materiale, og som kan påvirke riktig og sikker drift av maskinene, og skal utbedre slike feil som avdekkes eller forekommer i leieperioden. Dette gjelder ikke dersom feilen skyldes forhold på leietakers hånd.

 

20. Fortrolighet

20.1 Alle opplysninger som en av partene får om virksomheten til den andre, skal være fortrolige og skal ikke avsløres for tredjeparter verken i avtaleperioden eller i tiden etterpå. Begge partene skal ta strengest mulige forholdsregler for å håndheve denne bestemmelsen, og den forurettede parten har rett til å gå til alle de juridiske skritt som den mener er nødvendige, herunder umiddelbar heving av denne avtalen, dersom det påpekes brudd på denne bestemmelsen.

 

21. Tvisteløsning og lovvalg

21.1 Dersom det oppstår tvist eller uenighet etter denne avtale, skal partene forsøke å komme til en minnelig ordning. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp.

21.2 Eventuelle tvister skal behandles etter norsk lov. Rett verneting skal være den kommune der utstyret er leiet ut fra.

22. Generelt

22.1 Merk at det er leietakerns ansvar å meddele Aggreko, før leveranse av utstyr, dersom utstyret skal benyttes/plasseres nær farlige materiale eller kan bli utsatt for mye støv. Egne vedlikeholdsrutiner kan gjelde for bruk offshore, på skip/båter, i grustak, gruver eller tunneler, asfaltverk.

 

+47 810 00 333

Leie Forespørsel