Leiebetingelser Aggreko

Leiebetingelser Aggreko Norway

 

UTSTEDT: 14.10.2008

 

1  Formål

1.1              Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra Aggreko Norway AS (”Aggreko”). Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale skal disse nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse leievilkår vedlegges og utgjør en del av leievilkårene.

2  Lasting og lossing

 

2.1              Leietakeren skal være ansvarlig for lasting og lossing av maskinene på stedet, og personale fra Aggreko som bistår ved lasting og lossing, skal gjøre dette som representanter for leietakeren og under leietakerens ledelse og kontroll.

3   Maskinens stand ved mottak

 

3.1              Med mindre Aggreko har mottatt skriftlig underrettelse om det motsatte innen tre arbeidsdager etter leveringsdatoen for maskiner på stedet eller fullføring av montering av maskiner på stedet, skal alle maskiner regnes som levert til riktig tid og i samsvar med leietakerens ønsker.

4   Tilsyn og vedlikehold av maskinene

 

4.1              Leieobjektene skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som de er beregnet for. Utstyret skal behandles med rimelig skånsomhet.

4.2              Leietakeren skal for egen regning ha ansvar for å oppbevare og forsikre maskinene i leieperioden, for å holde maskinene i god stand i henhold til Aggrekos spesifikasjoner, for å smøre maskinene og skifte smøreolje i henhold til Aggrekos anvisninger og for å bruke maskinene i samsvar med spesifikasjonene relevante lover eller regler. Leietakeren skal videre sørge for at maskinene ikke brukes til formål utover merkeytelsen eller på en måte som kan antas å føre til at maskinene forringes (unntatt vanlig slitasje). Leietakeren skal daglig kontrollere smøreoljen og kjølevæskenivået for maskinene og sørge for at smøreoljen og kjølevæsken holdes på det nivået som er nødvendig for riktig drift av maskinene i henhold til Aggrekos spesifikasjoner.

4.3              Leietakeren skal holde seg informert om maskinenes stand og skal ikke bruke dem når de er ødelagt, skadet eller i farlig stand eller i en stand som fører til brudd på eventuelle gjeldende lover eller regler.

 

5                    Plikt til å returnere maskinene

 

5.1              Leietakeren skal ha det hele og fulle ansvar for å returnere alle maskiner til Aggreko når den avtalte leieperioden er over eller det foreligger plikt til tilbakelevering. Maskinene skal returneres til Aggreko i full driftsklar stand.

6                    Eierforhold til maskinene

 

6.1              Maskinene er og skal til enhver tid være Aggrekos eiendom, og leietakeren skal ikke ha rett til, krav på eller andel i maskinene. Leietakeren skal ikke fjerne eller ødelegge eventuelle skilt eller merking på maskinene som viser at Aggreko er eier av maskinene. Leietakeren skal holde maskinene fri for og uten eventuelle og alle former for utlegg, tvangsfullbyrdelse, beslag, arrest, utpanting, retensjonsrett, sikkerhetsrett og heftelser. Leietakeren skal umiddelbart underrette Aggreko om slike heftelser. Leietakeren skal holde Aggreko skadesløs mot alle tap, skadeserstatninger, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at dette punktet ikke overholdes.

7                    Adgang til maskinene for vedlikehold

 

7.1              Leietakeren skal gi Aggrekos ansatte, funksjonærer, representanter og forsikringsgivere adgang til maskinene til alle rimelige tider for å kontrollere og vedlikeholde disse. Leietakeren skal stille maskinene til rådighet slik at Aggreko kan foreta vedlikehold eller service (enten rutinemessig eller annet) innen én uke etter at Aggreko har underrettet leietakeren om at slikt vedlikehold eller slik service skal utføres

8                    Rutinemessig vedlikehold/service

 

8.1              Aggreko skal, enten selv eller gjennom en avtale, sørge for regelmessig vedlikehold og service i avtaleperioden i henhold til Aggrekos standardpraksis.

8.2              Leietakeren skal underrette Aggreko når maskinene har vært i drift i 250 timer siden Aggreko foretok siste service eller siden leieperioden begynte, avhengig av hva som inntreffer sist.

8.3              Dersom Aggreko foretar rutinemessig service innen én uke etter at Aggreko ble underrettet om dette, vil kostnadene ved slik service vanligvis dekkes av Aggreko.

8.4              Dersom servicen ikke foretas innen én uke etter at maskinene har vært i drift i 300 timer og leietakeren har unnlatt å underrette Aggreko i henhold til bestemmelsene i dette punktet, skal leietakeren betale erstatning til Aggreko for ekstra slitasje og skade på maskinene ved å dekke alle kostnadene ved både neste service og eventuelle påfølgende reparasjoner.

8.5              Dersom Aggreko unnlater å foreta service på maskinene innen én uke etter at Aggreko ble underrettet i henhold til bestemmelsene i dette punktet, skal kostnadene ved både neste service og eventuelle påfølgende reparasjoner dekkes av Aggreko.

9                    Drivstoff, olje, smøremidler og kjølevæske

 

9.1              Drivstoff, olje og smøremidler skal, når de leveres av leietakeren, være av en kvalitet og en type som angis av Aggreko.

9.2              Kjølevæsken, skal når den leveres av leietakeren, være en blanding av rent ferskvann og frostvæske i et forhold og av en kvalitet og type som angis av Aggreko.

10                Transport

10.1          Leietakeren skal dekke kostnadene ved (og dersom Aggreko krever det, ordne) (i) transport av maskinene fra hentestedet som Aggreko har angitt, til stedet og (ii) påfølgende tilbakelevering av maskinene til et hentested som er angitt.

11                Driftsstans

 

11.1          Driftsstans eller feil ved maskinene som skyldes ordinær bruk eller rimelig slitasje eller utvikling av en intern feil i maskinene eller en feil som ikke kan fastslås ved rimelig undersøkelse før leieperioden begynner, kan, etter Aggrekos valg, enten (i) repareres for Aggrekos regning og med så liten forsinkelse som praktisk mulig, og i slike tilfeller skal leietakeren ikke belastes fra tidspunktet da han underrettet Aggreko om driftsstansen til reparasjonen er fullført eller (ii) Aggreko kan skifte ut de relevante maskinene.

11.2          Annen driftsstans eller andre feil kan, etter Aggrekos valg, enten repareres eller skiftes for leietakerens regning.

11.3          Dersom det er praktisk umulig å reparere maskinene og nye maskiner ikke er tilgjengelige, kan Aggreko avslutte leieforholdet omgående og vil ikke ha noe ansvar overfor leietakeren for en slik avslutning eller eventuelle følger av en slik driftsstans, feil eller avslutning.

11.4          Ved eventuell driftsstans eller utilfredsstillende funksjon for deler av maskinene skal Aggreko underrettes umiddelbart. Leietakeren skal ikke forsøke å foreta reparasjonene på egen hånd, unntatt dersom Aggreko har gitt uttrykkelig tillatelse til dette.

11.5          Leietaker kan ikke kreve fritak fra leieinntekter eller fremme krav i forbindelse med driftsstans som skyldes forhold utenfor Aggrekos kontroll.

12                Aggrekos ansvar

 

12.1          Med forbehold for andre vilkår i avtalen skal Aggreko påta seg ansvar for skade på eller tap av maskinene som oppstår:

(i)         før maskinene leveres på stedet dersom maskinene fraktes ved hjelp av transport som ordnes eller eies av Aggreko,

 

(ii)        ved montering av maskinene på stedet, forutsatt at monteringen er fullstendig kontrollert av Aggreko,

 

(iii)       ved demontering av maskinene på stedet, forutsatt at demonteringen er fullstendig kontrollert av Aggreko,

 

(iv)       etter at maskinene er fjernet fra stedet dersom maskinene fraktes ved hjelp av transport som ordnes eller eies av Aggreko.

13                Bruk av operatør

 

13.1          Dersom maskinene leveres med en operatør, skal han arbeide under tilsyn og etter instruks fra leietakeren eller dennes representanter, og i leieperioden skal operatøren anses som en ansatt hos leietakeren, som skal være ansvarlig for operatørens handlinger og unnlatelser (herunder uaktsomme handlinger og unnlatelser) som om han var direkte ansatt hos leietakeren. Leietakeren skal ikke tillate at andre personer betjener maskinene uten først å ha innhentet skriftlig samtykke fra Aggreko.

14                Pris

14.1          De opprinnelige satsene for leie av maskiner og tjenester er satsene som gjelder på tidspunktet for levering av maskinene, men når det gjelder langvarig leie forbeholder Aggreko seg retten til, etter å ha varslet leietakeren minst fire uker på forhånd, å endre timesatsene slik at de gjenspeiler endringer i Aggrekos egne utgifter til varer, materialer, drivstoff og arbeidskraft.

14.2          Aggreko forbeholder seg retten til å kreve et avbestillingsgebyr på opptil 25% av den ukentlige leieprisen for ordrer som blir kansellert.

14.3          Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato.

15                Beregning av arbeidstid

 

15.1          Leietakeren skal for hver arbeidsuke fremlegge for Aggreko en nøyaktig oversikt over hvor mange timer maskinen har vært i bruk hver dag. Dersom maskinen betjenes av en operatør fra Aggreko, skal leietakeren eller dennes representant undertegne operatørens timelister daglig eller ukentlig, og leietakerens underskrift skal forplikte leietakeren eller dennes representant til å godkjenne arbeidstiden som er angitt i timelistene.

16                Forsikring og ulykker

16.1          Leietakeren skal for egen regning være ansvarlig for å forsikre maskinene og seg selv mot alle former for risiko når det gjelder maskinene, herunder tyveri, hærverk, brann, oversvømmelse og risiko som følge av at maskinene befinner seg eller brukes på eller ved stedet. Denne forsikringen skal opprettholdes fra tidspunktet da maskinene leveres på stedet, og til tidspunktet da maskinene fjernes fra stedet. Forsikringspenger som leietakeren mottar når det gjelder slik risiko, skal i den grad Aggreko mener det er nødvendig, anvendes etter pålegg fra Aggreko.

16.2          Dokumentasjon på leietakerens forsikring skal leietakeren omgående fremlegge for Aggreko på anmodning fra Aggreko.

16.3          Dersom maskinene er innblandet i en ulykke som fører til skade på personer eller eiendom, skal Aggreko umiddelbart underrettes over telefon og motta skriftlig bekreftelse på dette. Leietakeren skal ikke komme med noen innrømmelser, tilbud, løfter om betaling eller erstatning uten skriftlig samtykke fra Aggreko.

17                Videreutleie/fremleie

 

17.1          Maskinene eller deler av disse skal ikke videreutleies, fremleies, lånes ut eller på andre måter stilles til rådighet for en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Aggreko, og leietakeren skal holde Aggreko skadesløs for eventuelle tap, skader, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at denne bestemmelsen ikke overholdes.

17.2          Leietakeren skal ikke overdra avtalen eller deler av den eller fordeler eller rettigheter i eller i henhold til den uten først å ha innhentet skriftlig godkjenning fra Aggreko. Aggreko kan gi avslag uten nærmere begrunnelse.

18                Opplæring

 

18.1          Leietakeren erkjenner og godtar å ha inngått avtalen uten å være avhengig av rådgivning, veiledning eller garantier fra Aggreko.

 

19                Force Majure

 

19.1          Aggreko skal ikke ha ansvar for, heller ikke for direkte eller indirekte følger av, eventuelle forsinkelser eller manglende oppfyllelse som skyldes force majeure.

 

20                Mislighold, heving og oppsigelse

 

20.1          Avtalen kan heves med umiddelbar virkning dersom:

(i)         ikke overholder vilkårene i avtalen,

 

(ii)        leietakeren ikke betaler eventuelle forfalte beløp til Aggreko til riktig tid, eller

 

(iii)       er å anse som insolvent eller tas under behandling som konkursbo,

 

 

 

21                Tilbakekalling av maskinene

 

21.1          Aggreko kan fritt tilbakekalle maskinene etter først å ha gitt 30 dagers skriftlig forhåndsvarsel.

22                Skadesløsholdelse/Skadeerstatning

 

22.1          Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formuesskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført Aggreko, ansatte, tredjemenn eller brukerne av utstyret.

22.2          Aggreko kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader med mindre selskapet eller dets ansatte har opptrådt grovt uaktsomt. Aggreko er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap.

22.3          Aggrekos erstatningsansvar er oppad begrenset til de samlede leieinntektene Aggreko mottar fra leietakeren for maskinene. Dette gjelder ikke dersom Aggreko har utvist grov uaktsomhet og dette har medført død eller personskade.

23                Unntak fra garantier

 

23.1          Aggreko garanterer at maskinene ikke skal ha feil som gjelder konstruksjon, håndverk og materiale, og som kan påvirke riktig og sikker drift av maskinene, og skal utbedre slike feil som avdekkes eller forekommer i leieperioden. Dette gjelder ikke dersom feilen skyldes forhold på leietakers hånd.

24                Fortrolighet

 

24.1          Alle opplysninger som en av partene får om virksomheten til den andre, skal være fortrolige og skal ikke avsløres for tredjeparter verken i avtaleperioden eller i tiden etterpå. Begge partene skal ta strengest mulige forholdsregler for å håndheve denne bestemmelsen, og den forurettede parten har rett til å gå til alle de juridiske skritt som den mener er nødvendige, herunder umiddelbar heving av denne avtalen, dersom det påpekes brudd på denne bestemmelsen.

25                Tvisteløsning og lovvalg

 

25.1          Dersom det oppstår tvist eller uenighet etter denne avtale skal partene forsøke å komme til en minnelig ordning. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp.

25.2          Eventuelle tvister skal behandles etter norsk lov. Rett verneting skal være den kommune der utstyret er leiet ut fra.

 

 

 

+47 810 00 333

Leie Forespørsel